Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Maturitní zkouška

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., zveřejňuje ředitel G a SOŠe nabídku povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška v šk. roce 2020/21

Kánon literárních děl k MZ pro 3. a 4. ročníky

Kánon literárních děl k MZ pro 1. a 2. ročníky

Formulář seznamu literatury z Čj k MZ

Témata profilových zkoušek

Organizace maturitní zkoušky

Základní dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Školní vzdělávací program VSG Vimperk „Otevřenou školou krok za krokem“,
 • Učební plán VSG Vimperk.

Společná část maturitní zkoušky: 

Společná část se skládá ze dvou zkoušek:

1)      český jazyk a literatura
2)      cizí jazyk nebo matematika

Společnou část maturitní zkoušky připravuje a organizačně zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).  Aktuální informace jsou zveřejňovány na webové stránce: www.cermat.cz

Profilová část maturitní zkoušky

 • Profilovou část maturitní zkoušky organizačně i obsahově zajišťuje škola.
 • Profilová část se skládá z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, z písemné a ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud nekoná společnou část z matematiky), ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek, které si vybírá žák z nabídky.
 • Společná a profilová část maturitní zkoušky na gymnáziu musí obsahovat čtyři různé předměty. Jedna ze zkoušek musí být zkouška z cizího jazyka.
 • Není povoleno zvolit si ve společné a profilové části stejný předmět, tj. matematiku, český jazyk nebo cizí jazyk. Platí i pro žáky SG. Tuto zkoušku může v profilové části žák zvolit jako nepovinnou.
 • Zkoušky v profilové části se konají formou písemné práce a ústní formou.
 • Ke zkoušce z daného předmětu v profilové části je možno se přihlásit, pokud součet jeho týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem činí po dobu vzdělávání průměrně 4 vyučovací hodiny týdně.

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky

1. Gymnázium (čtyřleté i osmileté, třídy 8. G, 4. A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Informační a komunikační technologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova

Poznámka:
VYV, HUV – je možno volit pouze, jsou-li tyto předměty prokazatelně profilové pro další studium.
Z výše uvedených předmětů může žák volit i nepovinné zkoušky.
Žák může volit nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující podle § 10 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, která se koná formou didaktického testu.

2. Gymnázium – sportovní příprava (třída 4. A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Teorie sportovní přípravy – předmět pro všechny žáky povinný
 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informační a komunikační technologie

Poznámka:
Z výše uvedených předmětů může žák volit i nepovinné zkoušky.
Žák může volit nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující podle § 10 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, která se koná formou didaktického testu.

 

Ve Vimperku dne 7. 9. 2020                                               Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Vimperské gymnázium láká na sport i na robotiku

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 v sále MěKS Vimperk prezentovat projekty žáků se zaměřením na informatiku, jazyky, přírodní i společenské vědy. V únoru a v březnu umožní zájemcům o studium možnost přípravy na přijímací zkoušky. Ředitele školy Jan Heřtu jsme vyzkoušeli z otázky, proč by si žáci základních škol měli vybrat právě vimperské gymnázium.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Sobota 25. ledna 2020

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy