Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Maturitní zkouška

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., zveřejňuje ředitel G a SOŠe nabídku povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky.

Rozpis ústní MZ pro 8. G

Rozpis ústní MZ pro 4. A

Kánon literárních děl k MZ pro 3. a 4. ročníky

Kánon literárních děl k MZ pro 1. a 2. ročníky

Formulář seznamu literatury z Čj k MZ

Témata profilových zkoušek

Organizace maturitní zkoušky

Základní dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Školní vzdělávací program G a SOŠe Vimperk „Otevřenou školou krok za krokem“,
 • Učební plán G a SOŠe Vimperk.

Společná část maturitní zkoušky: 

Společná část se skládá ze dvou zkoušek:

1)      český jazyk a literatura
2)      cizí jazyk nebo matematika

Společnou část maturitní zkoušky připravuje a organizačně zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).  Aktuální informace jsou zveřejňovány na webové stránce: www.novamaturita.cz

 

Profilová část maturitní zkoušky

 • Profilovou část maturitní zkoušky organizačně i obsahově zajišťuje škola.
 • Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.
 • Společná a profilová část maturitní zkoušky na gymnáziu musí obsahovat čtyři různé předměty. Jedna ze zkoušek musí být zkouška z cizího jazyka.
 • Není povoleno zvolit si ve společné a profilové části stejný předmět, tj. matematiku, český jazyk nebo cizí jazyk. Platí i pro žáky SG. Tuto zkoušku může v profilové části žák zvolit jako nepovinnou.
 • Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.
 • Ke zkoušce z daného předmětu v profilové části je možno se přihlásit, pokud činila hodinová dotace daného předmětu ve vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu alespoň 144 vyučovacích hodin.

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

1. Gymnázium (čtyřleté i osmileté) (třídy 8.G, 4.A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Informační a komunikační technologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Teorie sportovní přípravy
 • Český jazyk a literatura
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova

Poznámka:

 • CJL, VYV, HUV, TSP – je možno volit pouze, jsou-li tyto předměty prokazatelně profilové pro další studium.
 • Z těchto předmětů může žák volit i nepovinné předměty.
 • Žák může v profilové části volit nepovinnou zkoušku Matematika+ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

2. Gymnázium – sportovní příprava (třída 4. A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Teorie sportovní přípravy – předmět pro všechny žáky povinný
 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Český jazyk a literatura

Poznámka:

 • Z těchto předmětů může žák volit i nepovinné předměty.
 • Žák může v profilové části volit nepovinnou zkoušku Matematika+ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Termíny maturitních zkoušek

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Vimperské gymnázium láká na sport i na robotiku

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 v sále MěKS Vimperk prezentovat projekty žáků se zaměřením na informatiku, jazyky, přírodní i společenské vědy. V únoru a v březnu umožní zájemcům o studium možnost přípravy na přijímací zkoušky. Ředitele školy Jan Heřtu jsme vyzkoušeli z otázky, proč by si žáci základních škol měli vybrat právě vimperské gymnázium.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Sobota 25. ledna 2020

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy