Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Pěvecký sbor Canto

Canto zopakovalo dvanáct let starý úspěch

Již do minulého století sahá tradice Mezinárodního sborového festivalu hudebního
romantismu, poprvé pořádaného roku 1999 a od té doby s trojí přestávkou
každoročně konaného v místě svého založení – ve Vlachově Březí. Za celkem
sedmnáct ročníků jeho úspěšné existence se do malého jihočeského městečka sjela
přebohatá řada různorodých tuzemských i zahraničních sborů, cestujících nejednou i
z dalekých koutů Evropy. Mnohým pak festival natolik přirostl k srdci, že se sem rádi
vracejí, ať již jen coby účastníci společného zpívání za doprovodu Pošumavské
komorní filharmonie, nebo jako soupeři v rámci soutěžní přehlídky.
K takovým náleží i pěvecký sbor Canto vimperského gymnázia, který se festivalu
zúčastnil zatím celkem osmkrát. Poprvé se tak stalo roku 2006, v němž se Canto
přihlásilo do soutěže a vyzpívalo si „Cenu Junior“, udílenou nejlepším studentským a
mládežnickým sborům. Po mezičase, v němž bylo celkem šestkrát festivalovým
hostem, účinkujícím na výjezdních i slavnostních závěrečných koncertech,
následovala na letošním sedmnáctém ročníku MSFHR ve dnech 12.–14. října druhá
soutěžní účast. Vezmeme-li v úvahu, že sbor existuje již šestadvacet let a s ohledem
na délku gymnaziálního studia se maximální možná délka členství v něm pohybuje
v rozmezí čtyř až osmi let, je zřejmé, že tentokrát odjížděla k festivalovému měření sil
zcela nová sestava.
Laťce, kterou před dvanácti lety nasadili její předchůdci, nezůstala nic dlužna.
Z celkem deseti zúčastněných soutěžních sborů byly letos odbornou porotou
oceněny čtyři – mezi nimi i Canto, a to opět „Cenou Junior“ a navíc cenou za
pozoruhodnou práci s mladým sborem, určenou sbormistryni Janě Tláskalové.
Neodmyslitelnou součástí MSFHR jsou výjezdní koncerty, jimž pravidelně náležejí
večery soutěžního dne. Canto letos vystoupilo spolu s dalšími dvěma sbory a sólisty
ve zcela zaplněné čkyňské synagoze.
Závěrečný slavnostní koncert pak proběhl jako vždy ve vlachovobřezské sportovní
hale, která jediná je schopna poskytnout náležitou prostorovou kapacitu spojeným
pěveckým sborům a Pošumavské komorní filharmonii – tedy mohutnému hudebnímu
tělesu, počet jehož členů je řádově vyčíslitelný ve stovkách, přičemž samozřejmě
nelze opomenout ani zpravidla podobně početné obecenstvo. To vyslechlo nejen
vystoupení oceněných sborů, ale též společné festivalové skladby z tvorby Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka, Giuseppa Verdiho a Charlese Gounoda.
Text: Jan Tláskal
Foto: Lucie Kováčová

Canto v Rudolfinu

Podobně jako v případě podzimního bienále Festa academica bylo i tentokrát pro pěvecký sbor Canto při vimperském gymnáziu velkou, ba snad ještě větší poctou pozvání od Unie českých pěveckých sborů, aby se podílel spolu s dalšími čtyřmi středoškolskými sbory na projektu České filharmonie “Čtyři kroky do nového světa” – provedení slavné kantáty Carmina burana německého skladatele Carla Orffa.

Po náročné čtyřměsíční přípravě, v níž nescházel ani společný víkendový nácvik spojeného sborového tělesa pod vedením pražského sbormistra Libora Sládka, následoval počínaje 12. červnem čtyřdenní pobyt v Praze, věnovaný zprvu finálním zkouškám s orchestrem a po nich pak třem koncertům ve Dvořákově síni – dvěma pro školní publikum, třetímu, v páteční večer 15. června, pro nejširší veřejnost.

Již sama příležitost vystoupit na pódiu bezesporu nejslavnějšího svatostánku českého hudebního umění, jímž je krásná novorenesanční budova Rudolfina, dílo téže dvojice architektů, která vyprojektovala Národní divadlo – tedy Josefa Zítka a Josefa Schulze, byla pro Canto obrovskou inspirací a současně odměnou. Vědomí skutečnosti, že v tomtéž nádherném koncertním sále řídil 4. ledna 1896 sám Antonín Dvořák historicky první koncert čerstvě založené České filharmonie, jakož i pomyšlení, kolik našich i světových umělců nejvyšších kvalit tu kdy rozeznělo své nástroje, znamenalo pro všechny účinkující, zejména pak ty, pro něž pobývání v daných prostorách není každodenní zvyklostí, velký závazek, aby ze sebe vydali to nejlepší, čeho jsou schopni. Jak vyplynulo z reakcí nejen vimperských sboristů po pátečním večerním koncertě, na nějž je přijeli do hlediště Dvořákovy síně podpořit též rodiče a nejbližší příbuzní, svou premiéru si pod taktovkou charismatického Marka Ivanoviće všichni náležitě užili. Svědectvím toho ostatně bylo již bouřlivě aplaudující publikum, sotva dozněly poslední tóny Orffova nesmrtelného, celosvětově známého díla.

V rámci onoho „čtvrtého kroku do nového světa“ absolvovalo Canto ještě poslední cestu do Prahy – na zbývající koncert pro školní posluchače, který se uskutečnil ve čtvrtek 21. června. V této chvíli má sbor nabídku další pražské sborové spolupráce, jejímž předmětem bude pro změnu rockové oratorium.

Závěrem je opět nutno vyzdvihnout významnou finanční pomoc, za niž náleží velký dík Městu Vimperk.

Text a foto: Jan Tláskal

Canto na Národní třídě

Pěvecký sbor Canto obdržel v červnu pozvání k účasti na festivalu Festa academica, jež jsme s radostí přijali. Díky finančnímu daru Města Vimperk a Rady rodičů při naší škole jsme se mohli zúčastnit 4. a 5. listopadu dvoudenního soustředění v Litomyšli, kde jsme pracovali na nácviku skladeb, které jsme předvedli na koncertech v Praze 16. a 17. listopadu.

Po příjezdu do Prahy ve čtvrtek 16. listopadu jsme společně s ostatními sbory (Kosem z Litomyšle, Puellae et Pueri z Nového Jičína a dvěma pražskými sbory – z gymnázia Jana Keplera a gymnázia Evropská) pilně nacvičovali ve velmi inspirativním prostředí – v unikátní historické budově Hlaholu. Provedení společných skladeb řídil energií nabitý litomyšlský sbormistr pan Milan Motl. Po dopolední zkoušce jsme se přesunuli na gymnázium Jana Keplera, kde nám byl odměnou výborný oběd. Odpolední zkoušky probíhaly již na pódiu víceúčelové gymnaziální haly, kde nás večer od 19 hodin čekal koncert pro veřejnost, naše premiéra. Součástí festivalového vystoupení bylo představení každého mimopražského sboru několika písněmi. Atmosféra byla skvělá, přišlo velké množství posluchačů a myslím, že mohu říci, že se nám koncert velmi vydařil. Po jeho skončení jsme se ubytovali a připravovali síly na další den.

Ráno jsme po snídani věnovali chvilku procházce Prahou, od 11 hodin již následovalo rozezpívání opět v budově Hlaholu a poté zkoušky na Národní třídě, kde se již chystal open-air koncert. Čekala nás zvuková zkouška s rockovou kapelou VxP a sólisty. Už při ní jsme sklidili obrovský aplaus. Vystoupení pouličních umělců, koncerty, divadla pro děti, čtení, výstavy – to vše a mnoho dalšího bylo přichystáno pro návštěvníky našeho hlavního města. Heslo celé slavnostní akce k uctění památky 17. listopadu znělo: „Díky, že můžem”. Centrem veškerého dění se stal prostor Národní třídy a my jsme byli jeho součástí. Ve 13 hodin vše vypuklo. Náš stosedmdesátihlavý sbor se začal řadit do průvodu a za doprovodu dechové hudby se vydal směrem k památníku 17. listopadu, kde byly položeny věnce, my jsme se ctí zazpívali Gaudeamus igitur a poté státní hymnu. Atmosféra byla nepopsatelná. V 15 hodin začal náš koncert na venkovním pódiu. Zaznělo šest anglických spirituálů a publikum si vyžádalo ještě přídavek, přestože měl pokračovat další program. Lidé, kteří zaplnili celou Národní třídu, nám nadšeně tleskali. Byl to nepopsatelný zážitek.

Po skončení celé akce nás již čekal návrat domů. Já jsem za tuto zkušenost nesmírně vděčná. I když příprava byla velmi náročná a mnozí byli unavení, odvedli jsme velký kus práce a věřím, že na uplynulé dny v Litomyšli a v Praze budeme opravdu rádi vzpomínat. Velmi děkuji naší paní učitelce Janě Tláskalové, bez které bychom neměli možnost toto vše zažít.

Anna Mrázová

CANTO  v Litomyšli

CANTO  první jarní neděli  v Pasově

Neděle 22. března byla pro náš pěvecký sbor vpravdě sváteční. Počasí se sice příliš nevyvedlo, ale zážitek z vydařené akce stál za to.

Na pozvání zakladatelů organizace Dona Bosca v Pasově jsme se zúčastnili oslav jejího 25. výročí a měli jsme možnost vystoupit ve slavnostním programu.

Po příjezdu do Pasova jsme volný čas využili k třičtvrtěhodinové plavbě po Dunaji spojené s obhlídkou historické části města. Naše kroky pak vedly do svatoštěpánského dómu a poté i do obchůdků rozesetých v centru města. Kolem poledne jsme se přemístili do centra oslav – Josefova domu, kam nás přišly podpořit  Aneta Staňková a Anna Křížová, které v tomto školním roce studují na bavorských gymnáziích. Po slavnostním obědě a krátkém odpočinku přišlo na řadu naše vystoupení. Sestávalo ze skladeb, s nimiž jsme loni úspěšně soutěžili v celostátním kole Gymnasia cantant, a bylo obohaceno novým spirituálem a německou písní Tanzen und springen H. L. Hasslera, kterou si s námi zanotovali i nadšení posluchači.

Chtěla bych tímto poděkovat všem členům Canta za výborný výkon, našim studentkám Anetce a Aničce za podporu a Dominiku Předotovi, který celou akci moderoval, za organizaci našeho vystoupení.

Jana Tláskalová

Canto ve Valdštejnské zahradě

Dne 4. září se našemu sboru dostalo té cti zazpívat ve Valdštejnské zahradě v Praze. Koncert byl součástí Kulturního léta v Senátu Parlamentu ČR a pozvání jsme přijali od samotného senátora pana Miroslava Krejči.
Naše vystoupení začalo velice netradičním zážitkem, když jsme museli všechny nástroje a ozvučovací techniku nést asi půl kilometru Prahou. Orientačním bodem nám však byl pan učitel Tláskal, který určoval cestu a na ramenou nesl opravdu velkou a nepřehlédnutelnou krabici s digitálním klavírem. Jakmile jsme však vešli do Valdštejnské zahrady, byli jsme okouzleni. Živé ploty, exotické květiny, pávi, altánky, vodní fontány s rybami a také víka od kanálů se vzorem znaku ČR.
Vystoupení probíhalo na schodišti před opravdu monumentálním a překrásným altánem Sala terrena. Posluchačů se na našem koncertu sešlo tolik, že byla všechna sedadla obsazená, a to jich bylo okolo dvou set. Naše vystoupení se opravdu líbilo a všichni jsme odtud odjeli plni nezapomenutelných a velkolepých zážitků.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům sboru Canto, také Houska jazzu, našim zvukařům, panu Tláskalovi za skvělý doprovod, paní učitelce Přibylové za velkou pomoc a podporu a v neposlední řadě panu řediteli Heřtovi. Největší dík celého sboru však patří naší sbormistryni paní Janě Tláskalové za to, jak náš sbor vede a že díky ní se máme možnost podívat na tak fantastická místa, jako jsou např. prostory Valdštejnské zahrady.

Marcela Šipanová

CANTO postoupilo do Brna a získalo na celostátní přehlídce zvláštní cenu poroty

V regionálním kole jubilejního XX. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů „Gymnasia cantant“ ve Slavnostním sále Valdštejnského paláce v Praze (další kola se konala v Brně a Orlové) se v naší kategorii představilo sedm pěveckých sborů a na celostátní soutěžní přehlídku do Brna jsme byli vybráni jako jediní. Do moravské metropole se sjelo z celé republiky více než pět set zpěváků. Tři dny, které jsme zde měli možnost strávit, určitě patří k nezapomenutelným. Postupně jsme si zazpívali na významných historických místech – v Dělnickém domě, v krásných, akusticky vynikajících prostorách sálu Josefa Dobrovského v Konventu Milosrdných bratří, na nádvoří Nové radnice a konečně v novorenesančním Besedním domě – sídle Filharmonie Brno. Tam nás čekalo velmi milé setkání, neboť nás přišla podpořit naše bývalá paní ředitelka RNDr. Hana Prokopová. Velký dík patří hlavnímu pořadateli – gymnáziu ve Vídeňské ulici, které nám poskytlo zázemí, připravilo bohatý doprovodný program a zvládlo organizaci celé akce na jedničku.
Naše kategorie nebyla hodnocena místy (neboť nemáme ve sboru povinné obsazení čítající nejméně 15% chlapců), ale zvláštními cenami odborné poroty. Ta nám udělila „Zvláštní cenu za mimořádně kultivovaný hlasový projev a dramaturgii“.
Mé poděkování patří všem členům Canta za vynikající výkon a reprezentaci školy i města.
Jana Tláskalová

Historický úspěch CANTA

Dne 19. března 2014 se náš pěvecký sbor po delší době opět rozhodl změřit své síly s dalšími v soutěžním klání, a to tentokrát jednom z nejprestižnějších. Zúčastnil se jubilejního XX. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů „Gymnasia cantant“. Regionální kolo v Praze organizují ve vzájemné spolupráci Senát Parlamentu České republiky, Občanské sdružení Gymnasia cantant a Malostranské gymnázium.

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Vimperské gymnázium láká na sport i na robotiku

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 v sále MěKS Vimperk prezentovat projekty žáků se zaměřením na informatiku, jazyky, přírodní i společenské vědy. V únoru a v březnu umožní zájemcům o studium možnost přípravy na přijímací zkoušky. Ředitele školy Jan Heřtu jsme vyzkoušeli z otázky, proč by si žáci základních škol měli vybrat právě vimperské gymnázium.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Sobota 25. ledna 2020

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy