Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Charakteristika školy

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. 10. 1991, č. j. 18 984

Škola se nachází nedaleko náměstí pod vimperským zámkem. Má bohatou a zajímavou historii (více). V roce 2016 jsme oslavili 80. výročí založení školy (více).

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje:

79-41-K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté – studium denní, délka studia: 4 roky (více)

79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté – studium denní, délka studia: 8 let (více)

79-41-K/41 gymnázium – zaměření informační technologie- studium denní, délka studia: 4 roky (více)

79-42-K/41 gymnázium – sportovní příprava – studium denní, délka studia: 4 roky (více)

V současnosti ve škole studuje 224 žáků ve 12 třídách (průměrný počet žáků ve třídě 18,7). Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Otevřenou školou krok za krokem“ (učební plány, učebnice)

Vyučování začíná v 7:45 hod. a většinou končí mezi 12:55 až 14:35 hod. Některé výchovy, volitelné a nepovinné předměty jsou vyučovány buď od 6:55 hod., nebo od 14:40 hod.

Informace o vzdělávání a docházce žáka do školy je on-line k dispozici na stránkách školy. Každý žák i každý rodič má své přístupové heslo.

Ve škole vyučuje 26 aprobovaných učitelů s praxí v oboru, 6 trenérů s výbornými výsledky (cyklistika, běžecké lyžování a snowboarding) (více), 2 vychovatelky na domově mládeže a 9 nepedagogických pracovníků. Ve škole působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence patologických jevů (více) , asistent pedagoga, specialista pro ekologickou výchovu a správce ICT.

Žáci školy se pravidelně účastní vědomostních i sportovních soutěží (úspěchy a ocenění). Využívají tři školní laboratoře, kde probíhá praktická část výuky přírodovědných předmětů (více). Mohou skloubit klasickou výuku s elektronickou formou výuky v programu Moodle nebo na vlastních stránkách učitelů (více).

Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v Dolním Bavorsku a umožňuje roční studijní pobyt na bavorských gymnáziích. Pro zájemce je možnost přípravy studentů k mezinárodní jazykové zkoušce English for Business a German for Business nebo je možno absolvovat jazykový kurz zaměřený na přípravu k mezinárodním zkouškám ELSA, FCE.

Žáci se v prvním ročníku účastní adaptačního kurzu a lyžařského kurzu, ve druhém ročníku exkurzně-vzdělávacího týdne a ve třetím ročníku sportovně-turistického kurzu. Mimoto jsou do výuky zařazeny další exkurze a studijní poznávací cesty po České republice, do Velké Británie a německy mluvících zemí.

Sportovci mají individuální studijní plán, zúčastňují se zahraničních soustředění, startují ve všech podstatných závodech ČP, MČR i mistrovství světa. Mnoho sportovců se nominuje do reprezentačních týmů ČR.

Ubytování žáků s plnou penzí je možné v domově mládeže. Všechny pokoje mají wifi pokrytí (více).

Škola má velmi dobře vybavenou knihovnu (seznam knih je možno nalézt na stránkách školy v programu Bakaláři), dvě tělocvičny s boulderlingovou stěnou, tři laboratoře přírodovědných předmětů, vlastní bufet, hrnčířský kruh využívaný v estetické výchově, posilovnu v domově mládeže, aj. Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciálních pomůcek a programů.

Ve všech kmenových učebnách je výpočetní technika, datový projektor a ve třetině učeben interaktivní tabule. Ve čtyřech počítačových učebnách se učí ICT, IKT, ale využívají se i pro další předměty. Při příchodu na školu dostává každý žák 30 GB cloudové datové úložiště, školní e-mail, on line textový a tabulkový editor.

Žáci se mohou realizovat v pěveckém sboru Canto (více), v žákovském divadelním souboru Spirálka (více) nebo ve školním časopisu Gool (více).

Škola spolupracuje s Národním parkem Šumava, kde probíhá část výuky a specializovaných projektů. Další spolupráci rozvíjíme s firmou Rohde Schwarz. Kromě velice přínosných exkurzí, ukázku personálních pohovorů (i v německém jazyce), každoroční matematicko-fyzikální soutěže pro základní školy v regionu o hodnotné ceny, jsme společně otevřeli nový obor (čtyřleté gymnázium – informační příprava), kde přednáší externí učitelé z praxe a připravují žáky pro provoz v technických firmách. Po absolvování středoškolského studia mají žáci možnost získat zaměstnání ve firmě Rohde Schwarz na pozice plánovač výroby, disponent výroby, referent nákupu, referent odbytu, logistik, kaizen specialista, zkušební technik. Absolventi oboru získají certifikát, který je po ukončení středoškolského studia opravňuje ucházet se o zaměstnání ve firmách technického zaměření. Při pokračování studia na VŠ elektrotechnického zaměření je možné získat stipendium až do výše 8 000 Kč/měsíc a po ukončení VŠ i perspektivní zaměstnání (více).

Ve škole pracuje Školská rada a Rada rodičů (více).

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy