Aktuality


23. 2. a 23. 3. pořádáme přípravu k přijímacím zkouškám pro žáky 5. i 9. tříd (od 14:45)
20. 2. Soutěž v psaní na klávesnici: šk. kolo
21. 2. Zeměpisná olympiáda: okr. kolo
22. a 23. 2. Besedy v rámci prevence
22. 2. Sbírka na podporu chlapce z Indie
23. 2. Exkurze do Jihoseparu (1.G)
24. 2. Prezentace žákovských projektů v MěKS, v křesle pro hosta režisér Zdeněk Troška

Novinky na netu

Poradní orgány školy

Rada rodičů

Základní informace
Rada rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 je dobrovolným sdružením rodičů a vyučujících, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy. Je založena jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Základním dokumentem jsou Stanovy Rady rodičů zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR č. j. VSC/1-17 338/93-R.
Výkonným orgánem Rady rodičů jsou mluvčí tříd. Tento orgán je tvořen jedním zástupce rodičů z každé třídy a dvěma zástupci pedagogického sboru. Zástupce rodičů volí rodiče příslušné třídy, zástupce pedagogického sboru volí pedagogická rada. Mluvčí volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří jsou oprávněni jednat jménem Rady rodičů.
Volební období je jeden školní rok. Rodiče žáků budoucích prvních ročníků volí své zástupce již v červnu před začátkem školního roku.
Mluvčí se schází na svých jednání pravidelně v termínu pořádání třídních schůzek. Další jednání svolává podle potřeby předseda, případně místopředseda. Majetek Rady rodičů tvoří peněžní prostředky z dobrovolných příspěvků rodičů, ze sponzorských darů a výnosy z pořádaných akcí. Peněžní prostředky jsou určeny na financování nadstandardních potřeb a činností studentů podle předem schváleného rozpočtu (odborné časopisy a literatura, cestovné na soutěže a olympiády, odměny pro nejlepší studenty školy, příspěvky na exkurze, kulturní akce atd.).
Se svým majetkem hospodaří Rada rodičů podle rozpočtu schváleného na školní rok Radou rodičů. Pověřený člen vede účetnictví, zpráva o hospodaření se předkládá na každém jednání mluvčích.

Od 30. 8. 2012 se předsedkyní stala Renata Kučerová.

IČ: 67 14 80 18, DIČ: CZ 67 14 80 18

Informace o Radě rodičů Využití prostředků Rady rodičů

Školská rada

Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 167 a 168.
Je to orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
Školská rada:
  • se vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Rada Jihočeského kraje dne 29. 5. 2014 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady a jmenovala třetinu jejích členů za zřizovatele ke dni 7. 6. 2014
Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Václav Valhoda
Ing. Jaroslava Martanová
Mgr. Marie Žiláková

Členové volení zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
Radka Klementová
Libor Bezděk
Ladislava Mánková

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:
Ing. Dana Frnochová
Mgr. Iva Doubková
Ing. Irena Staňková

Na zasedání dne 2. 6. 2015 si členové školské rady zvolili za předsedu Radku Klementovou,
místopředsedkyní je Ladislava Mánková.

Rychlé odkazy

Archiv

Rubriky